Договор

Договір публічної оферти ТОВ «Сітісервіс Консьєрж»

 Дякуємо, що відвідали сайт https://cityservice.ua (надалі «Сайт»)! 

 

1. ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРУ Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у договорі публічної оферти (надалі «Договір»). Цей Договір містить важливу інформацію щодо надання послуг, які ви можете отримати за допомогою ТОВ «Сітісервіс Консьєрж».  Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися з цим Договором.  

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. «Агентство», «ми» — ТОВ «Сітісервіс Консьєрж». «Агентство» може також означати разом чи окремо компанії-партнери чи інші афілійовані особи, які мають право надавати послуги згідно цього Договору та уповноважені приймати платежі за послуги від Клієнтів. 

2.2. «Ви», «Клієнт», «Користувач», «Покупець», «Пасажир», «Турист» — фізична особа, яка користується послугами ТОВ «Сітісервіс Консьєрж» та здійснює Бронювання відповідно до умов визначених у цьому Договорі і є стороною цього Договору та / або договору про надання Послуг з відповідним Постачальником Послуг / Перевізником. Користувач може також бути і Покупцем, і Пасажиром ,чи Клієнтом. 

2.3. «Сайт» — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Агентству, розташований в мережі Інтернет за адресою https://cityservice.ua

2.5. «Замовлення», «Бронювання», — належним чином створений назапит обраних Клієнтом послуг, що передбачає закріплення обраної послуги за конкретною фізичною особою (або особами) та підтверджується і приймається Агентством. Будь-яке Замовлення / Бронювання буде вважатися прийнятим Агентством лише після отримання підтвердження про оплату за послугу від Клієнта та надсилання належного підтвердження від Агентства Клієнту. Замовлення може передбачати передоплату або повну оплату в момент його створення, або оплату у відведений для цього строк після його підтвердження. Неоплачене Замовлення означає, що воно зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Клієнтові, який його сформував з урахуванням умов цього Договору. 

2.7. «Послуга» — комплекс дій, що надається Клієнту Постачальником Послуг / Перевізником після їх оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Клієнтом. Згідно з умовами цього Договору, Постачальники Послуг / Перевізники не зобов’язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Замовленні. Послуги і Додаткові Послуги разом чи окремо можуть вживатися у цьому Договорі як «Послуги». 

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

3.1. Предмет Договору. Предметом цього Договору є надання Агентством послуг з організації, бронювання, оформлення, продажу та надання інших Додаткових послуг Агентства.

 

4. ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Комунікація з кліжнтом проходить засобами телефоного або електороного звязку. 

 

 

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ 

5.1. Оплата проводіться будь яким доступним сповобом: сплата на рахунок ТОВ «Сітісервіс Консьєрж», платіжною карткою 

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

6.1. Агентство звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору. 

6.2. Під обставинами непереборної сили чи випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. 

 

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) 

7.1. Агенство виконує всі норми законодавства щодо  захисту персональних даних         

 

8. ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Цей Договір та усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором. У випадку відсутності у Договорі положень, що регулюють спірні відносини, Агентство залишає за собою право застосувати положення, що регулюють подібні відносини, у тому числі положення, які містяться у самому Договорі (аналогія). 

8.2. Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Досудовий розгляд спорів є обов’язковим для сторін. У разі, якщо сторони не змогли вирішити будь-який спір та/або розбіжності шляхом переговорів, сторона, яка вважає, що її права були порушені, зобов’язана направити іншій стороні досудову претензію, строк розгляду якої становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання претензії. У випадку неотримання відповіді на претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів, а також у випадку, якщо відповідь була отримана, але не задовольнила сторону, яка вважає, що її права порушені, така сторона вправі звернутися до суду у відповідності до правил підвідомчості та підсудності, встановленими законодавством України та нормами міжнародного права.         

 

9. ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН З АГЕНТСТВОМ 

9.1. Ви може у будь який час відмовитися від використання послуг Агентсва, 

    

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВ «Сітісервіс Консьєрж»

телефон 0503131311

електронна прошта fly@cityservice.ua